Medlemsbetingelser 

AKTIV FYSIOTERAPI APS MEDLEMSBETINGELSER 


GENERELT 
Følgende medlemsbetingelser (herefter Medlemsbetingelser) er gældende for medlemskaber hos Aktivfysioterapi ApS, Hobrovej 91b, 9530 Støvring, CVR-nr. 44632896 (herefter AF).
 
 
Aftaler om medlemskab indgået i Aktiv Fysioterapis ApS klinik og via Aktiv Fysioterapis digitale kanaler (internet/app) indgås mellem en privatperson (herefter Medlemmet) og Aktiv Fysioterapi. 
 
Udover disse Medlemsbetingelser vil Medlemmet også være bundet af de til enhver tid gældende særlige vilkår og regler, der henvises til i disse Medlemsbetingelser. Sådanne særlige vilkår og regler udgør en integreret, uadskillelig del af Medlemsbetingelserne. 
  
 
2. MEDLEMSKAB AF AKTIV FYSIOTERAPI 
 
2.1. VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB 
Ved oprettelsen af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, dansk telefonnummer, reg. nr., konto-/kortnummer og CPR-nummer. Hvis kontakt- eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles AF. Det er medlemmets ansvar, at Aktiv Fysioterapi til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.
 
 
Ved indmelding eller opstart tager AF et fotografi af Medlemmet, som opbevares af AF sammen med Medlemmets øvrige personoplysninger. Formålet er verifikation i forbindelse med adgangskontrol. Såfremt et medlem ikke ønsker, at der tages et billede, etableres særskilt løsning, hvorved Medlemmet forpligter sig til at kunne verificere sin identitet ved brug af billed-legitimation, når Medlemmet træner eller i øvrigt bruger sit medlemskort 
 
2.2. MEDLEMSKABSTYPER     
Oversigt over AF’s til enhver tid gældende medlemskabstyper samt særlige vilkår, regler, tilkøb og tillægstjenester for de enkelte medlemskabstyper findes her.  
 
Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end Medlemmet. Medlemskabet giver Medlemmet adgang til at benytte det udstyr og services, der er omfattet af medlemskabstypen. 
 
Medlemskabet kan benyttes fra den aftalte startdato, som fremgår af købskvitteringen. 
 
2.3. UMYNDIGE OG ALDERSKRAV 
Hvis Medlemmet er under 18 år eller umyndiggjort, skal Medlemmet for at oprette et medlemskab møde op i AF’s træningscenter med sin værge eller benytte en digital løsning anvist af AF. I forbindelse med indmeldelse i AF-klinik skal begge parter medbringe gyldigt billed-legitimation. Værgen indestår for, at den mindreårige overholder disse Medlemsbetingelser og hæfter for ethvert krav, som AF måtte have mod Medlemmet i medfør af medlemskabet og disse Medlemsbetingelser.
 
   
Minimumsalderen for at træne i AF, uanset samtykke fra værge, er 14 år. AF forbeholder sig retten uden varsel til at justere denne aldersgrænse nedad.
 
 
2.4. ANDEN BETALER END MEDLEMMET 
Ved oprettelse af medlemskab, hvor en anden end Medlemmet betaler (herefter Anden Betaler), skal Medlemmet og Anden Betaler begge møde op i AF’s klinik med gyldig billed-legitimation eller benytte en digital løsning anvist af AF.
 
   
Anden Betaler er, ud over de faste månedlige udgifter for medlemskab(er), som Anden Betaler har påtaget sig at betale for, også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer, der påløber i forbindelse med sådan(ne) medlemskab(er) i henhold til Medlemsbetingelserne; herunder køb af produkter i automater/reception. Anden Betaler hæfter for ethvert krav, som AF måtte have mod Medlemmet i medfør af medlemskabet og disse Medlemsbetingelser.
 


2.5. MEDLEMMETS ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE 
Hvis Medlemmet ændrer en medlemskabstype købt til kampagnepris (herunder ændrer medlemskabstype i en eventuel bindingsperiode) medfører det, at kampagneprisen bortfalder, og Medlemmet skal betale fuld pris for det ændrede medlemskab fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. 
 
 
3. BRUG AF MEDLEMSKAB/CENTER 
 
3.1. HUSETS REGLER  
Medlemmet er forpligtet til løbende at gøre sig bekendt med og til enhver tid følge de gældende Husets Regler.
 
Medlemmets overtrædelse af Husets Regler udgør en misligholdelse af medlemskabet og Medlemsbetingelserne og kan medføre bortvisning, opsigelse eller ophævelse af medlemskab, pålæggelse af gebyr samt udelukkelse (blacklisting) af Medlemmet fra medlemskab i AF samt tilhørende virksomheder for en periode fastsat af AF eller permanent. AF forbeholder sig retten til at foretage en politianmeldelse ved overtrædelse af Husets Regler. 
 
3.2. MEDLEMSKORT/ADGANG  
Medlemmet skal benytte Appadgang for at få adgang til Aktiv Fysioterapis træningsfaciliteter. AF afgør, om medlemskort udstedes fysisk og/eller digitalt. Medlemskort/App er personligt og må ikke bruges af andre.
 
 
Medlemmet er ansvarlig for at downloade E-nøgle app så det ikke bliver misbrugt af andre; f.eks. til uretmæssig adgang. Ved bortkomst eller mistanke om misbrug skal AF informeres straks, også skriftligt. 
 
Medlemmet kan blive gjort ansvarlig for uautoriseret brug af Appadgang frem til at dette skriftligt er meldt bortkommet/misbrugt til AF. 
 
For at få adgang til nøgleapp skal Medlemmet møde op i et AF’s klinik i bemandingstiden. AF kan også anvise en alternativ udleveringsmetode. Ved oprettelse af nøgleadgang i center skal Medlemmet medbringe gyldig billed-legitimation.  


3.3. AF APP OG WEBSITE
 
AF kan give Medlemmet adgang til at håndtere sit medlemskab og træning via app eller sit website. Medlemmets benyttelse af visse funktionaliteter forudsætter, at Medlemmet logger på og benytter personlige login-oplysninger. 
 
Det under pkt. 3.2 anførte vedrørende opbevaring, bortkomst og misbrug af nøgleapp gælder tilsvarende for login-oplysninger. 
AF er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed til, nedbrud i og fejl eller tekniske problemer ved AF’s App eller website, herunder i f.m. tilmelding, afmelding m.v.
 
 
3.4. PERSONLIG TRÆNING 
Når Medlemmet har et medlemskab i AF, kan personlig træning tilkøbes.
 
 
3.5. TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER I Aktiv Fysioterapi 
Visse medlemskabstyper muliggør, at Medlemmet kan tilmelde sig forskellige aktiviteter, som for eksempel holdtræning. Til- og afmeldingen til aktiviteterne skal ske ved at kontakte AF på telefon, i klinikken eller på mail.
 
 
Tilmelding eller manglende korrekt afmelding fra en aktivitet kan være forbundet med betaling af et gebyr. Se
mere i de gældende vilkår for deltagelsen i aktiviteter, som kan findes via AF’s website. 
   
3.6. VÆRDIGENSTANDE OG TINGSSKADE 
AF anbefaler, at særligt værdifulde genstande (fx kontanter, ure, smykker, punge, tasker m.v.) ikke medbringes til træning og ikke opbevares i omklædning eller på fællesarealer. Øvrige medbragte genstande bør opbevares i et forsvarligt under opsyn i forbindelse med træning.  AF bærer ikke noget ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller tingsskade, der indtræffer på Aktiv Fysioterapis matrikel. 
 
3.7. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE 
Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos AF, ligesom Medlemmet er ansvarlig for at have modtaget nødvendig instruktion for at udføre aktiviteter korrekt og forsvarligt. AF bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge af manglende overholdelse af foranstående eller ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt.
 
 
3.8. BRUG AF CENTRE TIL AT UDBYDE PERSONLIG TRÆNING, KOSTVEJLEDNING M.V. 
Der må ikke udøves kommerciel virksomhed i AF’s centre, såsom træningsvejledning, personlig træning eller kostvejledning af andre eller anden virksomhed uden AF’s forudgående skriftlige tilladelse.
 
   
3.9. FILM- OG FOTOOPTAGELSER
 
Det er ikke tilladt at benytte AF’s lokaler til optagelse af film (levende billeder) og/eller fotos med henblik på kommercielt brug uden en forudgående skriftlig aftale med AF. 
 
 
Det er ikke uden samtykke tilladt at optage film (levende billeder) eller tage fotos af andre i AF eller lave opslag heraf på online-media. 
 
3.10. VIDEOOVERVÅGNING 
Der vil være TV-overvågning i AF’s lokaler. Formålet med TV-overvågningen er at forebygge kriminalitet og skabe tryghed for personalet, medlemmer og øvrige gæster.
 
 
4. BETALING 
Medlemmet skal betale månedligt for løbende medlemskab, et oprettelsesgebyr og eventuelle øvrige gebyrer og ydelser i henhold til AF’s til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet; herunder Anden Betaler. Et løbende medlemskab af AF kræver, at Medlemmet er tilmeldt en af AF anvist betalingstjeneste til automatiske betalinger.
 
 
Den månedlige betaling for medlemskabet og øvrige gebyrer/ydelser forfalder løbende til det aftalte tidspunkt bortset fra ved opstart, hvor første medlemsskabsperiode, samt eventuelt oprettelsesgebyr betales ved tilmelding. Medlemmet er ansvarligt for, at medlemskabet og gebyrer og ydelser betales rettidigt. 
 
Medlemmet modtager sine regninger på tilmeldte betalingskort, og vil modtage en kvittering for gennemført betaling, vi kliniksystemet Terapeut booking. 
 
Ved et forudbetalt medlemskab, betaler Medlemmet ved oprettelsen forud for hele medlemskabsperioden. 
 
4.1. BETALINGSTJENESTE TIL AUTOMATISKE BETALINGER 
Det er muligt at betale medlemskabet og køb, som foretages under medlemskabet, automatisk i henhold til de vilkår, der gælder om benyttelse af en af Aktiv fysioterapis anvist betalingstjeneste.
 
 
Benyttelsen af en automatisk betalingstjeneste kan medføre, at der skal betales et administrationsgebyr. 
 
 
Det er Medlemmets/Anden Betalers ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt betalingstjenesten til automatiske betalinger. Hvis aftalen ikke er oprettet korrekt, kan AF opkræve det til enhver tid gældende gebyr, jf. Aktiv Fysioterapis prisside. 
 
 
4.2. MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING 
Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via e-kommunikation. AF opkræver rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af din faktura.
 
   
Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har AF ret til uden varsel at blokere medlemskabet, så Medlemmet ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har AF ret til uden yderligere varsel at ophæve medlemskabet og til at opkræve andre udeståender til betaling straks.
 
   
Medlemmet kan ikke træne, bruge sit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på medlemskabet, hvis medlemskabet er blokeret, før det fulde udestående er betalt til AF, og der er fremvist dokumentation herfor.
 
 
AF forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af AF eller af Aktiv fysioterapis eksterne samarbejdspartnere. 
 
Ved bortvisning af medlemmet, ophævelse af medlemskabet, udelukkelse af Medlemmet samt ved politianmeldelse, jf. §§ 3.1. og 8, forfalder alle udestående beløb til betaling straks. 
 
4.3. REFUNDERING AF TILGODEHAVENDER 
I tilfælde af et tilgodehavende hos AF, vil AF som hovedregel godskrive sådanne beløb i det fremadrettede medlemskab. Hvis medlemskabet er ophørt, og Medlemmet/Anden Betaler mener at have et beløb til gode, skal vedkommende rette henvendelse til Aktiv Fysioterapi. Refundering kan kun ske til danske bankkonti.
 
 
4. ÆNDRINGER 
 
4.1. AF kan løbende foretage ændringer af disse Medlemsbetingelser. Ændringer vil blive meddelt i god tid via Aktiv Fysioterapis digitale kanaler. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer for medlemmet, underretter AF-medlemmet om ændringen med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 5.1  
 
4.2 AF kan løbende foretage ændringer i udbudte medlemskabstyper, tjenester og produkter. AF varsler Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 5.1 
 
4.3 AF kan løbende foretage prisændringer. AF kan foretage regulering af medlemsskabsprisen som følge af stigninger i forbrugerprisindekset det forgangne år. Videre kan sådanne ændringer foretages, såfremt de er et resultat af øgede udgifter forbundet med drifts og sikkerhedsmæssige forhold eller udefrakommende omkostninger relateret til Aktiv Fysioterapis levering af ydelser til medlemmet såsom imødekommelse af myndighedskrav eller nye eller ændrede lovkrav, omkostninger til leverandører eller imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af udvidelser af eller ændringer i Aktiv Fysioterapis medlemskaber og tjenester. Såfremt AF foretager sådanne prisændringer underretter AF Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel via e-kommunikation til prisændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 5.1. 
 
4.4 AF kan løbende indføre nye gebyrer eller ændre gebyrer omfattet af Medlemsbetingelserne. Sådanne gebyrer kan eksempelvis indføres eller reguleres som følge af øgede omkostninger for AF til håndtering af kundehenvendelser, bortkomne medlemskort eller andet udstyr eller håndtering af kundebetalinger, herunder som følge af omlægninger af Aktiv Fysioterapis forretningsgange. Ændringerne vil fremgå i god tid af Aktiv Fysioterapis til enhver tid gældende prisliste samt Aktiv Fysioterapis digitale kanaler. Såfremt AF indfører nye gebyrer underretter AF Medlemmet herom med minimum 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation til gebyrets ikrafttræden. Såfremt der sker en stigning i et eksisterende gebyrs størrelse på over 10%, underretter AF Medlemmet herom med 45 dages skriftligt varsel pr. e-kommunikation inden, en sådan stigning træder i kraft. 
 
5. OPSIGELSE, OPHÆVELSE M.V. 
 
5.1 MEDLEMMETS OPSIGELSE 
Medlemmet kan til enhver tid opsige sit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis Medlemmet fx opsiger sit medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni. Ved opsigelse af medlemskabet skal fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer oplyses.
 
 
En opsigelse kan ske via henvendelse til Aktiv Fysioterapis kontakt mail: Info@aktiv-fysioterapi.dk 
 
Medlemmet modtager en kvittering for gennemførelsen af opsigelsen fra AF. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler det Medlemmet/Anden Betaler at bevise, at vedkommende har opsagt medlemskabet. 
 
 
5.1.1. MEDLEMMETS OPSIGELSE AF MEDLEMSKAB MED BINDINGSPERIODE 
Hvis Medlemmet har tegnet medlemskab med bindingsperiode, kan medlemskabet tidligst opsiges med virkning fra udgangen af den måned, hvor bindingsperioden udløber. Efter bindingsperiodens udløb kan medlemskabet opsiges i henhold til pkt. 6.1.
 
   
5.1.2. MEDLEMMETS OPHÆVELSE
 
Medlemmet har ret til at ophæve sit medlemskab, hvis AF væsentligt og gentagne gange misligholder sine forpligtelser over for Medlemmet.  
 
5.2 Aktiv Fysioterapis OPSIGELSE 
AF kan til enhver tid opsige Medlemmets medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis AF fx opsiger Medlemmets medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni.
 


5.2.1 AFs OPHÆVELSE M.V. 
AF har ret til at ophæve Medlemmets medlemskab, hvis Medlemmet væsentligt misligholder sine forpligtelser over for AF. For sen eller manglende betaling af et skyldigt beløb, (medvirken til) misbrug af medlemskort eller login-oplysninger, doping eller væsentlig misligholdelse af Husets Regler udgør altid væsentlig misligholdelse. AF kan desuden sanktionere Medlemmet som anført i Husets Regler; herunder i form af bortvisning, udelukkelse, politianmeldelse m.v. 
   
6. FORTRYDELSESRET 
Ved køb af et medlemskab har Medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om medlemskabet blev indgået.  
Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Medlemmet vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten. 
 
For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Medlemmet inden udløbet af fortrydelsesfristen give AF en utvetydig erklæring herom. Dette kan bl.a. ske ved, at Medlemmet henvender sig til Aktiv Fysioterapi på
info@aktiv-fysioterapi.dk eller henveder sig til personale i vores klinik.  
 
Medlemmet er forpligtet til at betale for Medlemskabet fra medlemskabets aftalte startdato. Medlemmet er ved tilbagetræden fra parternes aftale pligtig at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Dette overføres forholdsmæssigt for den periode, som AF har leveret medlemskabsydelserne. 
 
Medlemmet/Anden Betaler har bevisbyrden for, at vedkommende har benyttet fortrydelsesretten, hvis der senere opstår tvivl om dette.  
 
7. DOPING 
AF samarbejder ikke med Anti Doping Danmark (ADD). Men brug af doping toleres ikke og Medlemmet er forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis det forlanges af AF. Hvis Medlemmet modsætter sig dette, vil det blive betragtet som en positiv test. En positiv test medfører, at AF kan ophæve medlemskabet og bortvise Medlemmet med øjeblikkelig virkning, jf. pkt. 6.2.
 
   
Et Medlems besiddelse, brug, salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt og vil blive anmeldt til politiet. 
 
8. BEHANDLING AF PERSONDATA 
Når et medlemskab oprettes i AF, samt når Medlemmet benytter sig af Aktiv Fysioterapis øvrige tjenester eller foretager tilkøb, indsamler AF diverse personlige oplysninger om Medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik, som kan tilgås
her.  
   
9. KLAGEADGANG 
Hvis Medlemmet vil klage over sit køb af medlemskab, skal Medlemmet henvende sig til AF kontakt mail info@aktiv-fysioterapi.dk 
   
Medlemmet har desuden mulighed for at klage over sit køb af medlemskab hos AF ved at indbringe en klage for: Nævnenes Hus, Mæglingsteamet for Forbrugerklager, Toldboden 2, 8800 Viborg. Medlemmet kan klage til Mæglingsteamet for Forbrugerklager via
Klageportalen for Nævnenes Hus. 
   
Medlemmet kan også vælge at indbringe sin klage via EU’s online klageportal (”Onlineplatformen”) på
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Onlineplatformen indeholder informationer om mulighederne for en udenretlig tvistbilæggelse af en klage. Medlemmet kan kun anvende Onlineplatformen, hvis Medlemmet er forbruger bosiddende i et andet EU-land. 
 
Hvis en klage indsendes til EU’s online klageportal, skal Aktiv Fysioterapis e-mailadresse info@aktiv-fysioterapi.dk angives. 
 
 
10. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING 
 
10.1. Medmindre andet er anført i Medlemsbetingelserne (herunder Husets Regler), er parterne ansvarlige over for hinanden i henhold til dansk rets almindelige regler. AF er dog ikke ansvarlig for tab og skade, der skyldes simpel uagtsomhed, ligesom AF ikke er ansvarlig for indirekte tab.  
 
10.2. Medlemmet er ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller kompensation, hvis Medlemmets muligheder for at benytte AF-træningscenter er nedsat som følge af istandsættelses- eller vedligeholdelsesarbejder, skader/beskadigelse, reparationer, rengøring, sundhedsmæssige eller hygiejnemæssige tiltag eller andre driftsmæssige handlinger igangsat af AF. Hvis Medlemmets muligheder for at benytte AF-træningscenteret imidlertid er væsentligt nedsat i 14 sammenhængende dage i denne forbindelse, har Medlemmet dog ret til en forholdsmæssig reduktion i prisen for sit medlemskab for den pågældende periode. Medlemmet bedes i sådanne tilfælde kontakte Aktiv Fysioterapis infomail. 
 
10.3. Såfremt Aktiv Fysioterapi ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet som følge af forhold, der ligger uden for Aktiv Fysioterapis kontrol, og som Aktiv Fysioterapi ikke kunne forudse eller overvinde konsekvenserne af (force majeure), suspenderes parternes forpligtelser over for hinanden, i den periode force majeure-forholdet består. Medlemmet kan således ikke ophæve medlemskabet i den pågældende periode, men Medlemmet kan opsige medlemskabet på almindelig vis. Såfremt Medlemmet har forudbetalt medlemskab, og Aktiv Fysioterapi ikke kan opfylde sine forpligtelser over for Medlemmet i en periode som følge af force majeure, kan Medlemmet ikke kræve sådan forudbetalt medlemskab helt eller delvist refunderet eller kompenseret straks for en sådan periode. Hvis medlemskabet fortsat er i kraft efter udløbet af den nævnte periode, vil Aktiv Fysioterapi modregne værdien af det forudbetalte medlemskab for perioden i efterfølgende fakturering af Medlemmet. 
 
11. LOVVALG OG VÆRNETING 
Alle køb omfattet af disse Medlemsbetingelser er underlagt dansk ret.
 
 
Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole.  
 
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version af Medlemsbetingelserne, har sidstnævnte forrang. 
 
12. KONTAKTINFORMATION 
Ved spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er Medlemmet velkommen til at kontakte Aktiv Fysioterapi via vores kontaktformular her eller Aktiv Fysioterapi A/S, Torveporten 2, 2500 Valby – Danmark.
 
 
13. VERSIONER 
 
13.1 Dette er version 1.0 - 2024 af Aktiv Fysioterapis medlemsbetingelser, der er gældende for medlemskaber købt fra og med d. 26. Maj 2024.